ZDJGLOWNEZDJGLOWNE
vanityvanity
IMG_1151IMG_1151
IMG_0666IMG_0666
sr_md_g4_3sr_md_g4_3
003003
Kontakt

FIRMA FIGA PIOTR GROCHOWSKI 
Tel.: +48 516-128-767

Ogólne Warunki Sprzedaży Firma FIGA Piotr Grochowski

Ogólne Warunki Sprzedaży Firma FIGA Piotr Grochowski

Ogólne Warunki Sprzedaży

Firma Figa Piotr Grochowski

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży – zwane dalej także OWS obowiązują w transkcjach, które mają za przedmiot sprzedaż towarów lub usług przez Firma Figa Piotr Grochowski z siedzibą w Rotmance na rzecz każdego kontrahenta będącego przedsiębiorcą. OWS obowiązują w całości, chyba że strony w odrębnie zawartej umowie ustalą inne warunki. W przypadku zawarcia odrębnej umowy OWS obowiązują w takim zakresie w jakim nie zostały zmienione lub wyłączone.
 3. Firma Figa Piotr Grochowski zwana jest w dalszej części OWS Sprzedawcą, a kontrahenci zwani są Kupującym lub Zamawiającym.
 4. Sprzedawca w zakresie zawieranych umów zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej, do czasu zapłaty pełnej ceny za dostarczony towar.
 5. Sprzedawca nie sugeruje zastostowania oferowanych produktów, a ich użycie w konkretnym zastosowaniu odbywa się na wyłączne ryzyko Kupującego.

 

 1. Zamawianie towaru
 2. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu zwaną dalej Ofertą, ważna jest 7 dni od dnia przekazania jej przez Sprzedawcę.
 3. O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, zamówienie może być złożone przez Kupującego pisemnie w siedzibie Sprzedawcy, telefonicznie, drogą elektroniczną (faks, mail) lub pocztą. Jeżeli zamówienie jest składane poza siedzibą Sprzedawcy dla zamówienia składanego elektronicznie właściwy jest adres: biuro@figa-meble.pl, dla zamówienia telefonicznie w firmie Figa Piotr Grochowski właściwy jest numer: +48 516 128 767.
 4. Niezależnie od sposobu złożenia przez Kupującego zamówienia do Sprzedawcy musi ono zawierać:
 5. a) dane Kupującego – w tym pełną nazwę, adres siedziby, numer NIP, imię i nazwisko osoby reprezentującej zamawiającego,
 6. b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazanie kodu katalogowego produktu, ilości zamawianych produktów,
 7. c) proponowany termin realizacji zamówienia,
 8. d) adres i warunki dostawy, ewentualnie inne wymagania Kupującego,
 9. e) czytelny podpis lub podpisy Zamawiającego lub inne jednoznaczne określenie osobowy zamawiającej.
 10. Z zastrzeżeniem punktów 5, 6 i 7 umowa pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą zostaje zawarta w dacie złożenia przez Kupującego zamówienia zgodnego z przedstawioną przez Sprzedającego Ofertą. W zamówieniu tym należy podać datę Oferty Sprzedającego. Fakt zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą potwierdzony jest również w dacie wysłania przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia Kupującemu. W innym przypadku złożenie zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia.
 11. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami udokumentowanymi w potwierdzeniu zamówienia, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag w formie pisemnej. Za niezwłoczne zgłoszenie uwag uznane może być tylko takie, które wpłynie do Sprzedawcy nie później niż w ciągu 7 godzin po otrzymaniu od Sprzedawcy zastrzeżeń i jest ono uznawane jako nowe zamówienie.
 12. Sprzedawca nie jest związany złożonym zamówieniem, jeżeli nie może ono zostać zrealizowane z powodu wystąpienia siły wyższej, a także jeżeli wystąpią przeszkody uniemożliwiające bądź nadmiernie uciążliwe przy jego realizacji, za które strony uznają również upadłość, niewypłacalność dostawców Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca nie jest też związany zamówieniem pochodzącym od Kupującego lub Zamawiającego, którego łączne zobowiązania wobec Sprzedawcy przekroczyły wysokość udzielonego kredytu kupieckiego lub Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą wcześniejszych należności. W przypadku złożenia zamówienia przez takich Kupujących lub Zamawiających do związania zamówieniem konieczne jest dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto.
 14. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych, tj. nieznajdującyh się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży albo będących przedmiotem odrębnej produkcji, konfekcjonowanych lub przygotowywanych w projekcie dla Kupującego, wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 50% wartości brutto zamawianego towaru chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy odbiorze towaru lub ostatniej jego partii poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Kupującego, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.
 15. W przypadku, gdy zamówienie złożone przez Kupującego dotyczy produktów wg indywidualnych wymagań Kupującego wówczas:
 16. a) sprecyzowanie takich wymagań w formie pisemnej leży po stronie Kupującego. Przyjęcie przez Sprzedawcę jakiegokolwiek rozwiązania dla danego produktu lub usługi niebędącego w sprzeczności z przekazanymi w formie pisemnej przez Kupującego wymaganiami nie może stanowić przez Kupującego podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń lub uznania towaru bądź usługi jako niezgodnego z zamówieniem,
 17. b) jeżeli zachodzi konieczność wykoniania dodatkowego oprzyrządowania w celu realizacji zamówienia Kupujący zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, próbki i wszystkie inne wytyczne pozwalające na wykonanie oprzyrządownia. Sprzedawca przedstawia Kupującemu propozycję sprzedaży odbejmującą koszt wykonania oprzyrządowania wraz z jego uruchomieniem oraz cenę jednostkową za gotowy produkt. W przypadku akceptacji przez Kupującego w formie pisemnej Oferty Sprzedawcy Kupujący zamawia wykonanie gotowych elementów oraz usługę wykonania i uruchomienia oprzyrządowania,
 18. c) oprzyrządowanie wykonane na zamówienie Kupującego pozostaje własnością Sprzedawcy,
 19. d) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie produktów wg wskazań, zgodnie z wymaganiami oraz na podstawie dostarczonych przez Kupującego wzorów, co do zamierzonego sposobu użytkowania, przeznaczenia, funkcjonalności itp. W przypadku wykonania produktów i usług na zlecenie Kupującego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub praw objętych własnością przemysłową wobec osób trzecich a wszelkie, jakiekolwiek w tym zakresie roszczenia skierowane do Sprzedawcy obciążają Kupującego.
 20. W przypadku realizacji wyrobów lub usług na zamówienie Kupującego z wykorzystaniem powierzonego przez Kupującego oprzyrządowania zapisy punktu 9a i 9d stosuje się odpowiednio. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca ponosi koszt bieżącego utrzymania oprzyrządowania w należytym stanie technicznym, wszelkie naprawy, modernizacje i dodatkowe interwencje w oprzyrządowanie są płatne dodatkowo przez Kupującego, a ich realizacja następuje po przyjęciu przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia.

 

III. Normy i tolerancje wyrobów, specyfikacje, katalogi oraz próbki

 1. Do tolerancji w zakresie wymiarów i innych parametrów, odnoszą się ogólne stosowane w tej branży normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, o ile strony nie zastrzegły w formie pisemnej inaczej. W szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystąpienia odchyleń w kolorystyce.
 2. Do tolerancji w zakresie wymiarów zamówionego towaru stosuje się normę +- 2% wymiarów podanych w ofercie lub projekcie.
 3. W przypadku przekazania Kupującemu próbki towaru podstawą odbioru jakościowego towaru jest przekazana próbka. W odniesieniu do przekazanych próbek użycie mają ogólnie przyjęte zasady, dotyczące oceny partii na podstawie wzorca.
 4. Opisy, rysunki, specyfikacje, szkice, katalogi i materiały reklamowe publikowane lub wydawane przez Sprzedawcę stanowią wyłącznie podstawę do identyfikacji wyrobów oraz przedstawienia przybliżonego wizerunku opisywanych towarów i jednocześnie nie mogą stanowić dla Kupującego punktu odniesienia czy też części umowy w zakresie innym niż to uzgodniono pomiędzy stronami. W szczególności Sprzedawca nie sugeruje zastosowania oferowanych produktów.
 5. Kupujący uznaje, iż publikowane lub wydawane opisy, rysunki, szkice i specyfikacje zostały wydane i przekazane w celu identyfiakcji produktów, a ich zastosowanie w określonym celu zależy od woli i oceny Kupującego oraz odbywa się na jego ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Sprzedawca ma prawo, w każdym czasie dokonać dowolnych zmian w specyfikacjach, rysunkach, katalogach, a co za tym idzie w produktach, które w istotny sposób nie wpływają na jakość, funkcjonowanie produktu oraz jego koszt, jeżeli uzna to za konieczne z uwagi na zmieniające się wymagania formalno-prawne lub wynikać będzie to ze stałego dążenia do poprawy i ulepszenia produktów.
 7. Jeżeli dany produkt dostarczony jest w oparciu o wymagania i wytyczne Kupującego lub też specyfikacje zostały zmienione i dostosowane do wymagań Kupującego w takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie spełnienia wymogów formalno-prawnych w zmienionych przez Kupującego specyfikacjach.
 8. W przypadku wykonania produktów bądź usług na indywidualne zamówienie wg dostarczonych przez Kupującego rysunków technicznych, dokumentacji bądź szkiców podstawą odbioru jakościowego są dostarczone przez Kupującego rysunki, dokumentacje lub szkice z uwzględnieniem tolerancji w zakresie wymiarów i innych paramatrów oraz ogólne stosowane w tej branży normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, o ile strony nie zastrzegły w formie pisemnej inaczej. Zastosowanie produktów następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Kupującego.

 

 1. Warunki płatności i ceny
 2. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedawcę w fakturze lub pro forma, w terminie wskazanym w tej fakturze lub pro forma. Do czasu zapłaty pełnej ceny za dostarczony towar, Sprzedawca zastrzega prawo własności rzeczy sprzedanych.
 3. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty to cena na fakturze lub pro forma jest ceną wyliczoną na podstawie odrębnego cennika walutowego.
 4. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) – cen surowców lub zmiana kursu średniego EURO w złotych ogłaszanego przez NBP Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwględnione w umowie pomiędzy stronami.
 5. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, oznacza to, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT), w obowiązującej w danym czasie wysokości. Cena nie obejmuje kosztu wysyłki, który będzie stanowił odrębną pozycję na fakturze lub pro forma.
 6. Jeżeli Kupujący nie uiści zapłaty w umówionym terminie, Sprzedawca może:
 7. a) przerwać bądź zawiesić realizację danego zamówienia, bądź odstąpić od umowy,
 8. b) potrącić kwoty należne od jakichkolwiek kwot należnych Kupującemu od Sprzedawcy,
 9. c) zaliczyć na poczet należności przeterminowanych bieżące wpłaty Kupującego nawet, jeśliby kwoty te dotyczyły realizacji innych umów lub zobowiązań.
 10. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury lub pro forma – zgodnie z ustaleniami stron. W wypadku zaś braku takich ustaleń – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wydania Kupującemu towaru. Brak płatności za poprzednią dostawę może stanowić podstawę do odmowy realizacji kolejnej dostawy towaru. Przy dokonaniu przez Kupującego zakupu Kupujący ma obowiązek uiścić zapłatę gotówkową lub dokonać przedpłaty 100% kwoty brutto wynikającej z faktury lub pro forma za zamawiany towar.
 11. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy przysługuje roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymmi przepisami prawa chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi.
 12. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatnicznego, Sprzedawca ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności gotówką lub przedpłatą 100% kwoty brutto wynikającej z faktury za zamawiany towar albo udzielenia określnych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
 13. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 14. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktów lub usług, dla których wymagane jest wykonanie dodatkowego oprzyrządowania Kupujący zobowiązany jest opłacić fakturę obejmującą wartość oprzyrządowania i jego uruchomienia. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności za fakturę w określonym terminie Sprzedawca może odstąpić od realizacji umowy lub wstrzymać realizacją umowy. W takim przypadku wszystkie uzgodnienia i terminy mogą ulec zmianie wg oceny Sprzedawcy. Nieopłacenie faktury w terminie nie może być jednak w żadnym wypadku powodem odstąpienia od umowy przez Kupującego lub też oczekiwaniem przez Kupującego takiego działania ze strony Sprzedawcy. Prawo odstąpienia od umowy bądź też przesunięcia terminów realizacji umowy z powodu opóźnienia w opłaceniu faktury przez Zamawiającego przysługuje wyłącznie Sprzedawcy.
 15. Jeśli Kupujący nie dokona z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
 16. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu 30 dni od końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy, Kupujący obciążony jest wobec Sprzedawcy karą umowną w wysokości obliczonej jako równowartość 80% (osiemdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.
 17. Po upływie terminu określonego w punkcie 12 Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego, domagać się wykonania przez Kupującego umowy i dodatkowo – zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary umownej jak przy odstąpieniu od umowy (80% ceny brutto towaru).
 18. Niezależnie od zapisów treści ustępów poprzedzających Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniósł szkodę a w szczególności, jeśli przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
 19. W celu realizacji postanowień zawartych w umowie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane i udostępniane są na wskazany przez Kupującego adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

 

 1. Dostawa towaru i odpowiedzialność za ewentualne uchybienia
 2. Koszt wysyłki obciąża Kupującego i stanowią osobną pozycję na fakturze lub pro forma.
 3. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w dacie wydania tego towaru Przewoźnikowi, jeżeli był on zaangażowany przez Kupującego. W wypadku zaangażowania Przewoźnika przez Sprzedającego odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w dacie wydania tego towaru przez Przewoźnika Kupującemu.
 4. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy własnym transportem, odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego w dacie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.
 5. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców. Opakowanie nie podlega zwrotowi Sprzedającemu. Koszt opakowania innego niż określone wyżej, a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego. Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 6. Kupujący zobowiązany jest skontrolować stan przesyłki (ładunku) natychmiast po jej dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. Kupujący zobowiązany jest do dokonania oceny dostarczonej partii towaru, nie zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń co do asortymentu, ilości oraz jakości towarów do 2 dni po dostawie będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
 7. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w OWS, w szczególności zgłosić pisemnie Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich ujawnieniu, ale nie później niż w terminie 2 dni od daty dostawy towaru.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z wykonywania zamówienia lub zawartej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
 9. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
 10. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych OWS. Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia chyba, że strony ustanowią inaczej lub będzie wskazany zapis w odrębnej umowie pomiędzy Stronami.
 11. Jeśli zwłoka Sprzedawcy w dostawie dotyczy towarów niestandardowych w rozumieniu pkt. 7, 8 i 9 nieniejszych OWS Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka była dłuższa niż 90 dni. Jeśli Kupujący nie wykorzysta w terminie 3 dni swojego prawa do odstąpienia umowy, termin dostawy wskazany w przesłanym przez Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu wiąże strony.

 

 1. Gwarancje i reklamacje
 2. Gwarancja jakości danego towaru jest udzielana na okres 1 roku od chwili dostarczenia Kupującemu lub odebrania przez Kupującego tego towaru chyba, że uzgodnią oni inaczej.
 3. Pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich warunków wynikających z OWS, w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad, Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości sprzedanych towarów. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy w celu przeprowadzenia oględzin reklamowanego towaru. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwiazanych z demontażem, transportem czy montażem reklamowanego towaru. Sprzedawca uznając zasadności reklamacji zobowiązuje się do zwrotu naprawionego lub wymienionego towaru na swój koszt w miejsce wskazane przez Kupującego niewykraczające poza granice Polski. Udzielenie powyższej gwarancji oznacza, że w wypadku zaistnienia wad towarów Sprzedawca powienien w odpowiednim terminie – nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru – podjąć decyzję, albo o usunięciu wad, albo o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego. W przypadku niepoinformowania Kupującego w tym terminie przez Sprzedawcę o treści decyzji, co do sposobu usunięcia wad, uważać się będzie, że została podjęta decyzja o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego chyba, że Sprzedawca wykaże, iż podjęcie decyzji było w opisanym wyżej terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje poza tym odpowiedzialność za konieczny transport towaru dostarczonego w zamian za towar wadliwy. Jeśli sprzedawca zaniecha usunięcia w odpowiednim czasie wady lub dostarczenia nowego towaru zamiast wadliwego. Kupujący ma prawo żądać odpowiedniego pomniejszenia ceny zakupu albo – jeśli nadal istniejąca wada jest poważna – ma również prawo odstąpić od umowy tegoż wadliwego towaru.
 4. Warunkiem obciążenia Sprzedawcy odpowiedzialnością za wady towaru jest profesjonalne, tj. z zawodową starannością i wiedzą, obchodzenie się przez Kupującego z towarem i używanie tego towaru zgodnie z jego właściwościami.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w skutek nieprawidłowego lub nienależytego użytkowania towaru przez Kupującego w trakcie użytkowania.
 6. Jeśli w trakcie użycia towaru okaże się, że zawiera on wady z tytułu, których Kupujący będzie dochodził roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego wykorzystania tego towaru. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach. Dalsze użycie towaru co do, którego Kupujący będzie dochodził roszczeń będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczeniem się dochodzenia związanych z nią roszczeń.
 7. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy zakwestionowaną dostawę towaru, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się towaru w czasie użytkowania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące zastosowania lub warunków, w których towar został użyty.

 

VII. Odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości równej cenie reklamowanego towaru. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej oraz osób trzecich, tj. np. kontrahentów Kupującego itp.
 3. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązującyh przepisów prawa.
 4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu, z jakimkolwiek roszczeniami mogącymi pozostawić w związku ze sprzedanymi Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.
 5. W przypadku realizacji indywidualnych zamówień na podstawie rysunków, opisów i szczegółowych opracowań, Kupujący lub Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za naruszenie jakiegokolwiek prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej, a gdyby z tytułu naruszenia takiego prawa jakiekolwiek naruszenia zostały skierowane przeciwko Sprzedającemu, ma on prawo w całości obciążyć nimi Kupującego lub Zamawiającego.

 

VIII. Rozstrzyganie sporów

 1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wynikać pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałoby niniejsze OWS, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby firmy Sprzedawcy.
 2. Do każdej formy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży szczególnie w ramach prowadzonych projektów dla Kupującego na mocy, której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze OWS, jeśli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków, jak również w zakresie nieunormowanych w treści niniejszych OWS – odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.
 3. Niezależnie od treści niniejszych OWS, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze niewykonanej umowy. W przypadku wykonywanej i trwającej umowy strony dokonują zmian wyłącznie pisemnie.

 

 1. Pozostałe warunki
 2. O ile strony nie uzgodnią na piśmie inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot zamówienia lub umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego zapłaty za towar (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).
 3. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszych OWS podstawę do odstąpienia od realizacji zaakceptowanego przez Sprzedawcę zamówienia lub umowy mogą stanowić zdarzenia, na które strony nie mają wpływu i które nie są zależne od działania lub zaniechania. Strona, dla której wystąpiły zdarzenia i sytuację siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą stronę, iż takie zdarzenie ma miejsce.
 4. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich za zachowania, których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada, jeśli zamówienie lub umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie każda ze stron ma prawo odstąpić od realizacji w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.
 5. Nie wykluczając i nie wyłączając innych praw Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży towaru lub usług w trybie natychmiastowym, jeżeli Kupujący narusza warunki współpracy pomiędzy stronami, prowadzi czynności związane z postępowaniem upadłościowo-naprawczym lub też zaprzestaje działalności.
 6. Sprzedający ma prawo do realizacji swoich zobowiązań i egzekwowania swoich praw również poprzez podmioty zewnętrzne. Prawa i obowiązki Kupującego wynikające z realizacji współpracy pomiędzy stronami Kupujący może przenieść bądź scedować jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Przeniesienie praw bądź obowiązków przez Kupującego nie zwalnia go od odpowiedzialności za realizację wzajemnych uzgodnień.
 7. Powstrzymanie się Sprzedawcy od egzekucji któregokolwiek z niniejszych postanowień lub też wzajemnych uzgodnień nie można traktować jako zrzeczenie się tego prawa bądź też akceptację odmienności stanu istniejącego od uzgodnionych warunków współpracy.
 8. Jeżeli w wyniku zmian legislacyjnych lub też uznana przez odpowiednie władze, iż któryś z niniejszych zapisów staje się nieważny lub niewykonalny nie powoduje to utraty ważności pozostałych postanowień.

 

 

 

 

 

Kleszczewo 01.01.2016

 • FIRMA FIGA PIOTR GROCHOWSKI
 • UL. JARZĘBINOWA 17 83-010 ROTMANKA
 • NIP: 593-104-51-77
 • REGON: 191033238
 • Rachunek Bankowy:
  Raiffaisen Bank Polska
  RCBWPLPW PL 48 2340 0009 1040 2100 0000 2945
Close Menu